Povrat robe i reklamacija

Prava i obaveze kupca i prodavca u slučaju odustanka od ugovora

Preuzmite dokument za raskid ugovora.

Prava i obaveze kupca i prodavca u slučaju odustanka od ugovora
Obaveštenje o pravima potrošača na odustanak od ugovora
Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. Ako prodavac omogući kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka od 14 dana od dana prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama , radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na kupcu. Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

Formular o odustanku od ugovora možete pronaći na sajtu www.fontana.rs .

Rok za odustanak od ugovora
Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Obaveze prodavca u slučaju odustanka od ugovora
Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Obaveze kupca u slučaju odustanka od ugovora
Kupac je dužan da vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana . Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane;
3) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
4) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

  • telefonom na broj 024-530-630
  • pismenim putem na adresu Karađorđev Put 26 , 24000 Subotica
  • elektronskim putem na e-mail adresu info@fontana.rs ,  odnosno na trajnom nosaču zapisa

Uz reklamaciju potrebno je da dostavite račun na uvid ili drugi dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
Nakon prijema reklamacije o prijemu iste obavestićemo Vas pisanom potvrdom ili elektronskim putem.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem dobićete odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Uz Vašu saglasnost postupićemo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.
Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestićemo Vas uz navođenje roka u kome je reklamaciju moguće rešiti, uz Vašu saglasnost, i evidentiranje u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost da nam dostavite ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Reklamacije na oštećenja u transportu

Sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Ukoliko uočite oštećenje paketa:

  • Nemojte potpisati prijem pošiljke.
  • Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
  • Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.OBAVEZNo slikajte oštećenje i paket kao i ambalažu i slike nam pošaljite Viberom ili elketronskim putam - mailom
  • Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu, odmah, a najkasnije u roku od 24h kontaktirajte nas telefonom na broj   : 024-530-630 ili 063/110-71-39   . Molimo Vas da imate u vidu da je radno vreme web shopa od 8 do 16 časova i da posle toga možda nismo u mogućnosti da se javimo ali će Vas neko kontektirati u najkraćem mogućem roku